BitmovinApiSdk\Apis\Analytics\Queries\Stddev\StddevApi

Synopsis

class StddevApi {
}

Methods

public