BitmovinApiSdk\Apis\Encoding\Manifests\Dash\DashManifestListQueryParams

Synopsis

class DashManifestListQueryParams implements QueryParams {
  • // methods
  • public static DashManifestListQueryParams create()
  • public DashManifestListQueryParams offset()
  • public DashManifestListQueryParams limit()
  • public DashManifestListQueryParams encodingId()
  • public array toArray()
}

Hierarchy

Methods