BitmovinApiSdk\Apis\Encoding\Outputs\Azure\AzureOutputListQueryParams

Synopsis

class AzureOutputListQueryParams implements QueryParams {
  • // methods
  • public static AzureOutputListQueryParams create()
  • public AzureOutputListQueryParams offset()
  • public AzureOutputListQueryParams limit()
  • public AzureOutputListQueryParams name()
  • public array toArray()
}

Hierarchy

Methods