BitmovinApiSdk\Apis\Encoding\Outputs\Ftp\FtpOutputListQueryParams

Synopsis

class FtpOutputListQueryParams implements QueryParams {
  • // methods
  • public static FtpOutputListQueryParams create()
  • public FtpOutputListQueryParams offset()
  • public FtpOutputListQueryParams limit()
  • public FtpOutputListQueryParams name()
  • public array toArray()
}

Hierarchy

Methods