BitmovinApiSdk\Apis\Encoding\Outputs\Sftp\SftpOutputListQueryParams

Synopsis

class SftpOutputListQueryParams implements QueryParams {
  • // methods
  • public static SftpOutputListQueryParams create()
  • public SftpOutputListQueryParams offset()
  • public SftpOutputListQueryParams limit()
  • public SftpOutputListQueryParams name()
  • public array toArray()
}

Hierarchy

Methods