BitmovinApiSdk\Models\AdAnalyticsAttribute::OPERATINGSYSTEM

OPERATINGSYSTEM