BitmovinApiSdk\Models\AnalyticsAvgDroppedFramesResponse::columnLabels

columnLabels