BitmovinApiSdk\Models\AnalyticsAvgDroppedFramesResponse::rows

rows