BitmovinApiSdk\Models\AnalyticsColumnLabel::key

key