BitmovinApiSdk\Models\DailyStatistics::bytesEncoded

Bytes encoded. (required)